NAŠA OBEC HRONSKÁ DÚBRAVA - história

Obec sa nachádza v južnej časti Kremnického pohoria klesajúceho do rieky Hron. Povrch chotára obce tvoria sopečné horniny pokryté hnedozemou obsahujúcou kamienky rôznej veľkosti, v južnej časti sa nachádza úrodnejšia pôda.

Prvá písomná zmienka o osídlení je z roku 1388 s názvom Besserech alebo Besereth ( Bešeňov) Beššeho Lúka, v roku 1464 Bessenew, v roku 1490 Bessenyw, v roku 1665 Besseno, v roku 1686 Bessena, v roku 1771 Beschena alebo Dúbrava, v rokoch 1890 až 1920 sa nazýva Felsobessenyo a dňa 5. mája 1940 Hronská Dúbrava.

Obec patrila pod had Šašov, v roku 1865 prešlo panstvo Šašov do komorného pánstva Revište a od roku1871 spolu s Revišťom pod Lesný úrad Žarnovica.
Od roku 1923 patrila obec pod okres Sv. Kríž n/Hronom, od roku 1928 pod okres Kremnica a od roku 1960 pod okres Žiar n/H.
V roku 1665 bol spoločný richtár na Trnavej Hore aj pre Dúbravu a Jalnú, v roku 1686 sa Jalná osamostatnila a v roku 1834 mala Dúbrava samostatného richtára.
Od roku 1870 bolo spoločné notárstvo v Jalnej, od roku 1905 v Pitelovej, od roku 1928 v Trnavej Hore a od 1931 v Dúbrave.

Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, pálením uhlia, prácou v hore, poľovníctvom, povozníctvom, pľtníctvom, pri nedostatku práce odchádzali na Dolnú zem a do zahraničia, ďalej pracovali na železnici, drevosklade, v kameňolomoch, v závodoch v Žiari n/H, vo Zvolene a v JRD.

Dňa 1 a 2. júla 1621 sa stretli vojská Gabriela Betlena v bitke pri Trnavej Hore a Jalnej s cisárskymi vojskami, táto udalosť a ďalšie ohrozovanie obyvateľov bývajúcich pri dôležitej ceste spôsobilo sťahovanie obyvateľov Dúbravy, Trnavej Hory, Pitelovej, Klačian a Ihráča do vyšších bezpečnejších miest, tak vznikla aj horná časť Hronskej Dúbravy.

Ćastým javom bolo aj vysťahovanie niektorých obyvateľov ďaleko z rodného územia.

Školská výučba v hornej časti Dúbravy sa začala v r. 1847, učilo sa len v zimných mesiacoch, v drevenej škole pokrytej slamou až do roku 1884, škola sa nazývala do Páleníkov. Potom sa vyučovalo v obecnom dome. Pre vyučovanie v dolnej časti Dúbravy a Hronskej Breznice vznikla škola v roku 1896 tu sa vyučovalo do roku 1912. V rokoch 1900- 01 bola postavená nová škola, v nej sa vyučovalo do roku 1918, keď sa vyučovanie prerušilo na dva roky v súvislosti s obsadením okolia vojskami Maďarskej republiky rád, v roku 1966 bola zrušená horná škola.

V rokoch 1848 sa stavali drevené obydlia, pozdejšie z nepálených tehál, povolená stavba bola len s jednou izbou.

V rokoch 1865 - 72 sa stavala železnica Dúbrava – Vrútky , prvý vlak prešiel v r. 1877. Do Banskej Štiavnice sa stavala uzkokolajka tzv. "ANČA" v r. 1870 - 1873, a do Levíc sa stavala železnica v r. 1896. Z Hronskej Dúbravy sa stáva dôležitý železničný uzol a to spôsobuje rozmach dolnej časti Hronskej Dúbravy a návrat obyvateľov z hornej časti.

Do armády v prvej svetovej vojne narukovalo 52 občanov, z ktorých sa šiesti nevrátili.

Začiatkom júna 1919 bola Dúbrava obsadená Maďarskou armádou, Oslobodenie sa uskutočnilo 12. júna1919 Československým vojskom. S maďarskou armádou odišli aj maďarskí zamestnanci železnice.

V r. 1919 bola zriadená obecná knižnica

V r. 1923 založený požiarny spolok.

V r. 1924 bola podaná žiadosť na kutanie uhlia.

V r. 1926 založené Pasienkové spoločenstvo.

V r. 1928 bol založený divadelný krúžok HVIEZDOSLAV.

V r. 1930 založený včelársky spolok.

V r. 1937 dokončená cesta medzi Dolnou a Hornou Dúbravou

Od roku 1942 pracuje dramatická družina

Do bojov SNP nastúpilo 30 občanov a traja k partizánom, počas bojov na hornej časti Dúbravy zhorelo 8 domov, zahynulo 30 povstalcov a dvaja občania. Po skončení povstaleckých bojov sa pred nemcami vysťahovali občania z dolnej do hornej časti Dúbravy a na Ladno. Gestapo zaistilo prednostu a pracovníka stanice. Zahynuli ďalší štyria občania.

Dňa 25. marca 1945 oslobodili sovietske a rumunské vojská Hronskú Dúbravu.

V r. 1947 bola obec pripojená na elektrický prúd

V r. 1949 otvorený druhý kameňolom pre potreby stavby Trate mládeže, založené Strojové družstvo predchodca JRD.

V r. 1950 dobudovaný obecný dom, kancelária, sála s javiskom, postavený hasičský dom a garáže. Dokončil sa vodojem a vodovod zo studne v Brezine, dokončenie predajni Jednota a Mäsny. V obci pracovala prevádzka Koža guma-Textil, predajňa textilu, Závod verejného stravovania, Poštový úrad, Śtátny drevosklad, dielne Śt. lesov, 2 kameňolomy, podnik Chema a benzínové čerpadlo.

V r. 1958 bola zriadená autobusová linka medzi dolnou a hornou časťou Dúbravy.

V r. 1959 založená Telovýchovná jednota hral sa futbal, volejbal lyžovalo sa a korčulovalo.

V r. 1962 bol založený Sad mladých.

Dňa 28.10. 1967. dokončený kultúrny dom.

V r. 1973 založený folklórny súbor DEMIAN.

V r. 1977 bol daný do prevádzky dom smútku.