Materiály Obecného úradu

Všeobecne záväzné nariadenia
otvor zoznam zatvor zoznam
PRE POHREBISKÁ Otvoriť
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Otvoriť
O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANÍ PSOV Otvoriť

Uznesenia Obecného zastupiteľstva
otvor zoznam zatvor zoznam
UZNESENIE ZO DŇA 23.8.2007 Otvoriť

Zápisnice Obecného zastupiteľstva
otvor zoznam zatvor zoznam
   

Rôzne
otvor zoznam zatvor zoznam
ŠTATÚT OBCE HRONSKÁ DÚBRAVA Otvoriť
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POHREBISKÁ Otvoriť